1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Resim-İş Öğretmenliği Ders Programı

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
 
I. YARIYIL II. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
 
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
RÖA101
Temel Tasarım I
4
4
6
 
RÖA102
Sanat Tarihine Giriş
2
0
2
RÖA103
Desen I
2
2
3
 
RÖA104
Temel Tasarım II
4
4
6
RÖA105
Perspektif
1
2
2
 
RÖA106
Desen II
2
2
3
GNK101
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi I
2
0
2
 
GNK102
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi II
2
0
2
GNK103
Türkçe 1: Yazılı Anlatan
2
0
2
 
GNK104
Türkçe II: Sözlü Anlatım
2
0
2
GNK105
Yabancı Dil I
3
0
3
 
GNK106
Yabancı Dil II
3
0
3
EMB101
Eğitim Bilimine Giriş
3
0
3
 
EMB102
Eğitim Psikolojisi
3
0
3
TOPLAM
17
8
21
 
TOPLAM
18
6
21
 
III. YARIYILIV. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
 
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
RÖA201
Anasanat Atölye I
2
4
4
 
RÖA202
Anasanat Atölye II
2
4
4
RÖA203
Seçmeli Sanat Atölye I*
2
2
3
 
RÖA204
Seçmeli Sanat Atölye II*
2
2
3
RÖA205
Yazı
1
2
2
 
RÖA206
Çocuğun Sanatsal Gelişimi
2
0
2
GNK207
Bilgisayar I
2
2
3
 
RÖA208
Sanat Felsefesi*
2
0
2
GNK201
Batı Sanatı Tarihi
3
0
3
 
GNK202
Bilgisayar II
2
2
3
EMB201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
0
3
 
EMB202
Ölçme ve Değerlendirme
3
0
3
EMB203
Seçmeli
2
0
2
 
EMB204
Öğretim Tekn. ve Materyal Tasarımı
2
2
3
TOPLAM
15
10
20
 
TOPLAM
15
10
20
 
V. YARIYIL VI. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
 
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
RÖA301
Anasanat Atölye III
2
4
4
 
RÖA302
Anasanat Atölye IV
2
4
4
RÖA303
Seçmeli Sanat Atölye III*
2
2
3
 
RÖA304
Seçmeli Sanat Atölye IV*
2
2
3
GNK301
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
2
 
RÖA306
Özel Öğretim Yöntemleri II
2
2
3
GNK303
Türk Sanatı Tarihi
3
0
3
 
GNK302
Sanat Eleştirisi
2
0
2
EMB301
Sınıf Yönetimi
2
0
2
 
GNK304
Çağdaş Sanat
3
0
3
EMB303
Özel Öğretim Yöntemleri I
2
2
3
 
GNK306
Estetik*
2
0
2
TOPLAM
13
8
17
 
TOPLAM
13
8
17
 
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
 
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
RÖA401
Anasanat Atölye V
4
4
6
 
RÖA402
Anasanat Atölye VI
4
4
6
RÖA403
Seçmeli Sanat Atölye V*
2
2
3
 
RÖA404
Seçmeli Sanat Atölye VI*
2
2
3
RÖA405
Müze Eğitimi ve Uygulamaları*
2
2
3
 
GNK402
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
2
EMB401
Rehberlik
3
0
3
 
EMB402
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
0
2
EMB403
Özel Eğitim*
2
0
2
 
EMB404
Öğretmenlik Uygulaması
2
6
5
EMB405
Okul Deneyimi
1
4
3
           
TOPLAM
14
12
20
 
TOPLAM
11
14
18
 
EMB408
 
 
  1. Yetişkin Eğitimi
  2. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
  3. Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansıması
  4. Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
  5. Eğitim Hukuku
  6. İnsan Kaynakları Eğitimi ve Yönetimi
  7. Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
  8. Eğitim ve Kalkınma
2
 
0
 
2
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
 
Teorik
Uygulama
Kredi
Saat
116
76
154
192
T: Teorik, U: Uygulama, K:Kredi, S:Saat
 
DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
 
Temel Tasarım I (4-4-6)
Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast, birlik, bütünlük, çeşitlilik) ,iki boyutlu uygulama çalışmaları, iki
ve üç boyutlu sanat eserlerinde bu eleman ve ilkelerin ilişkisi, tasarım eleman ve ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan özgün çalışmalar.
 
Desen I (2-2-3)
Canlı model ya da nesnelerin gözlemine dayalı kompozisyon, oran-orantı, ışık-gölge, hareket, bütünlük, denge gibi eleman
ve ilkeleri temel alarak görsel algının geliştirilmesi çalışmaları, çeşitli malzeme ve tekniklerle çizgisel çalışmalar.
 
Perspektif (1-2-2)
Özgün örnek çalışmalar üzerinden temel perspektif bilgileri (duruş noktası, ufuk çizgisi, kaçış noktası, ölçü, oran, perspektif çeşitleri vb.) , çizgi ve renk (hava) perspektifi uygulama çalışmaları.
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp
ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı
ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu,
I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
 
Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları).
Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler).
Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni);
bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve
yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 
Yabancı Dil I (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.
 
Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi,
21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri,
öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
 
II. YARIYIL
 
Sanat Tarihine Giriş (2-0-2)
Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan, Roma devrine kadar süregelen sanat gelişmeleri, geçmiş uygarlıkların sanat eserlerinde toplumsal ve tarihsel değerler, bunları temsil edebilen karakterler,
farklı kültürler arasındaki sanat ilişkilerinin değerlendirilmesi.
 
Temel Tasarım II (4-4-6)
Tasarım eleman ve ilkeleri ile renkli ve üç boyutlu çalışmalar, tasarımın görselleştirilebilmesi için farklı teknikler, farklı tekniklerde renk bilgisi ile ilgili uygulama çalışmaları,
farklı malzemelerle (kağıt,mukavva, alçı, kil, ahşap, v.b.) üç boyutlu uygulamalar.
 
Desen II (2-2-3)
Canlı model ya da nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarının yanı sıra imgeleme dayalı desen çalışmaları, üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların geliştirilmesine yönelik uygulamalar.
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler.
1923-1938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
 
Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma);
iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.).
Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi,
planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli
bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.).
Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 
Yabancı Dil II (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir.
Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına
ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
 
Eğitim Psikolojisi (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri
(bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının
öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
 
III. YARIYIL
 
Anasanat Atölye I (2-4-4)
Bu dersin kur tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Seçmeli Sanat Atölye I (2-2-3)
Bu dersin kur tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Yazı (1-2-2)
Çeşitli yazı türleri ile ilgili (dik temel yazı büyük ve küçük harfler, eğik temel yazı büyük ve küçük harfler, dik el yazısı,eğik el yazısı, dik ve eğik dekoratif yazılar, noylant yazı vb.)
bilgi ve beceriler, yazı türleri ile blok uygulamaları, gelişen teknoloji içerisinde yazının kullanımı, grafikte yazının yeri ve önemi,
kitap kapağı, afiş vb. çalışmalar için yazı uygulamaları, üsluplaşma ve güzel yazı yazma becerisi kazandırmaya dönük çalışmalar.

Bilgisayar I (2-2-3)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
 
Batı Sanatı Tarihi (3-0-3)
Bizans devri sanatından başlanarak, 19. yüzyıla kadar süregelen (Romanesk, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, Neoklasik, Romantizm, Realizm) sanat akım ve üslupları, her dönem ve sanat akımında yer alan belli başlı sanatçıların resim, heykel ve mimari örnekleri.
 
Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
 
Meslek Bilgisi Seçmeli I (2-0-2)
(Dersin kur tanımı programın sonunda verilmiştir.)
 
IV. YARIYIL
Anasanat Atölye II (2-4-4)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Seçmeli Sanat Atölye II* (2-2-3)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Çocuğun Sanatsal Gelişimi (2-0-2)
Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi, çocuk resimlerinin özellikleri, görsel algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamakları, özgün çocuk resimlerinden örnekler, “çok alanlı sanat eğitiminde kopya yöntemi” içeriğine uygun proje çalışmaları.
 
Sanat Felsefesi* (2-0-2)
Sanat kavramının, sanatçı, sanat eseri, tüketici ve doğa, toplum gibi unsurlarla ilişkisi, sanatın kaynağına ilişkin kuramlar, sanat kuramları (yansıtmacı, anlatımcı, biçimci, işlevsellik), sanat kuramlarında söz sahibi olan düşünürlerin görüşleri.
 
Bilgisayar II (2-2-3)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
 
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
 
Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
 
V. YARIYIL
Anasanat Atölye III (2-4-4)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Seçmeli Sanat Atölye III* (2-2-3)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
 
Türk Sanatı Tarihi (3-0-3)
Hun Sanatından başlayarak, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri.
 
Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
 
Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 
VI. YARIYIL
Anasanat Atölye IV (2-4-4)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Seçmeli Sanat Atölye IV* (2-2-3)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Sanat eğitiminde aktif ve işbirlikli öğrenme yaklaşımlarıyla, çoklu zeka kuramı ve oluşturmacı yaklaşımlar. Görsel sanatlar eğitiminde çok kültürlü ve kültürler arası bilgilenmeleri sağlayarak konuların ÇASEY’ne göre ders planlarına dönüştürülmesi. Ünite ve günlük plan hazırlama. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim görsel sanatlar derslerinde eğitim ve değerlendirme durumları. Sınıf yönetimi ve öğretmenlik uygulamasına ilişkin temel bilgiler.
 
Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
 
Sanat Eleştirisi (2-0-2)
Sanat eleştirisi kuramları, sanat eleştirisinin görsel sanatlar eğitimindeki yeri ve önemi, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi, eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri, örnek sanat eserleri (reprodüksiyon) üzerinden sanat eleştirisi uygulamaları.
 
Çağdaş Sanat (3-0-3)
19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar süregelen Empresyonizm, Ekspresyonizm, Pont Aven, Nabiler, Modern Stil, Fovizm, Kübizm, Orfizm, Rayonizm, Sektion D’or, Vortisiszm, Süprematizm, Neoplastizm, Soyut Sanat, Dadacılık, Sürrealizm, Kavramsalcılık vb. sanat akımları, bu akımlar içinde yer alan belli başlı sanatçıların eserlerinin değerlendirilmesi.
 
Estetik* (2-0-2)
Estetik nedir? Estetik ilke ve elemanlar. Sanat nedir? Sanatın işlevleri nelerdir? Sanatta ve doğada güzellik, sanatın oluşum süreçleri, sanat biçimi olarak estetik kuramlar: Biçimci, yansıtmacı, dışavurumcu, işlevsel, anlatımcı kuramlar.
 
VII. YARIYIL
Anasanat Atölye V (4-4-6)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Seçmeli Sanat Atölye V* (2-2-3)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Müze Eğitimi ve Uygulamaları* (2-2-3)
Müzeciliğin tarihi, çeşitleri, amaçları, gerekliliği, müze ve eğitim, eğitim amaçlı müze ziyareti, ilköğretim/ortaöğretim öğrencileri için müze rehberi hazırlama ve uygulama, müze ziyareti için ön hazırlık, plan ve kurallar, müzenin tanımı, sergileme, müzedeki eserlerin tarihsel, estetik ve eleştirel incelenmesi, müzedeki eser ve kalıntılardan yararlanarak yapılan uygulama çalışmaları.
 
Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
 
Özel Eğitim* (2-0-2)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
 
Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
 
VIII. YARIYIL
Anasanat Atölye VI (4-4-6)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Seçmeli Sanat Atölye VI* (2-2-3)
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir.
 
Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
 
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
 
Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
 
Anasanat Atölyeleri:
Aşağıda adları yazılı 9 (Dokuz) adet anasanat atölye dersleri Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin öğretim elemanı ve fiziki ortamı ile kapasiteleri dikkate alınarak seçmeli ders olarak düzenlenir. Anasanat Atölye dersleri altı yarıyıl süresince verilir. Eleman ve atölye olanakları sınırlı bölümler bu dersleri mevcut durumlarına göre düzenler. Ancak geleceğe dönük olarak Anasanat Atölye derslerinin çeşitlendirilmesine, eleman, atölye sayısı ve olanaklarının artırılmasına önem verilmesi beklenmektedir. Bu derslerin içerikleri ve uygulanış biçimleri aşağıda verilmektedir.
 
Resmi anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında üç boyutlu (heykel ya da seramik) derslerinden biri zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
Grafik Tasarımını anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer yarıyılda ise bölümlerin eleman ve atölye olanakları çerçevesinde üç boyutlu alanlardan birisi seçtirilir. Bunun mümkün olmaması halinde her bölümün kendi olanaklarına göre seçim yaptırılır.
 
Heykeli anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
Tekstil Tasarımı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında resim dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
Seramiği anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında Resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci, bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
Geleneksel Türk Sanatlarını anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci, bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
Özgün baskıyı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçer.
 
Endüstriyel Tasarım’ı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
Fotoğrafı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.
 
 
 
 
 
ALAN BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ
 
1. Resim I-II-III-IV-V-VI
Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.
 
2. Grafik Tasarımı I-II-III-IV-V-VI
Çeşitli yazı formları, tipografi, görsel iletişim, bilgisayar destekli grafik tasarım, kurumsal kimlik, afiş, kitap kapağı, ambalaj, illüstrasyon ve animasyon çalışmaları, grafik tasarımın günlük yaşamdaki kullanım alanları.
 
3. Heykel I-II-III-IV-V-VI
Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler.
 
4- Tekstil Tasarımı I-II-III-IV-V-VI
 
Elyaflı malzemelerle çeşitli çalışmalar (fiber), yüzey tasarımları, örgü ve dokuma, tekstil boyama ve baskı teknikleri, geleneksel, çağdaş ve özgün uygulama çalışmaları, tekstil tasarımın günlük yaşamdaki kullanım alanları.
 
5- Seramik I-II-III-IV-V-VI
Seramik sanatının tarihsel gelişimi ve seramiğin günlük yaşamdaki yeri, sanatsal ve endüstriyel seramik boyutlarında, çeşitli teknikleri, geleneksel, çağdaş ve özgün yorumlarla uygulama çalışmaları, seramik tasarımın günlük yaşamdaki kullanım alanları.
 
6- Geleneksel Türk Sanatları I-II-III-IV-V-VI
Geleneksel Türk sanatlarının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, tezhip, minyatür, çini, vitray, ebru, geleneksel takı ve mücevher, halı ve kilim vb. ile yörelere özgü diğer dalları da içine alacak biçimde geleneksel yöntemlerle, çağdaş yorumlamaya yönelik uygulama çalışmaları.
 
7- Özgünbaskı I-II-III-IV-V-VI
Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.
 
8- Endüstriyel Tasarım I-II-III-IV-V-VI
Bireysel ve grup çalışmaları şeklinde yapılan maket ve proje çalışmalarının işlevsellik yönü olan sanatsal işler halinde uygulanması, endüstriyel tasarımın günlük yaşamdaki kullanım alanları.
 
9- Fotoğraf I-II-III-IV-V-VI
Fotoğraf sanatının tarihçesi. fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.
 
 
SEÇMELİ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ
 
Yetişkin Eğitimi
Halk eğitiminin tanımı, ilkeleri, alanları ve uygulamaları. Toplum ve iş yaşamında gelişmeler, Geleneksel eğitim sisteminin yetersizlikleri; Yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme; Yetişkin eğitiminin tarihçesi; Dünyada ve Türkiye’de yetişkin eğitimi; Yetişkin öğrenme kuramları; Yetişkin öğrenme ilkeleri; Yetişkin öğrencinin özellikleri; Yetişkin eğitiminin geleceği.
 
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi tarihçesi ve ilkeleri, Eğitim örgütlerinde TKY, Sürekli gelişme, Üretimin her aşamasında denetim, Liderlik, vizyon ve misyon. Kalite çemberleri. TKY’de sıfır hatalı üretim, İşbirliği, Gelişme kontrol araçları. Sınıf içinde toplam kalite yönetimi
 
Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansıması
Küreselleşmenin tanımı ve tarihsel gelişimi. Küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri; Küreselleşmeyi yönlendiren ve küreselleşmeye maruz kalan ülkelerin eğitim açısından değerlendirilmesi. Küreselleşmenin eğitim sistemine ekonomik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine sosyolojik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine kültürel etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine siyasal etkileri, Kitle iletişim araçları ve eğitim.
 
Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
Eğitimle ilgili kavramlar, ilkeler, değerler. Eğitimde uygulamalar. Eğitimin sosyal yönleri. Toplumun eğitimden beklentileri ve sivil toplum örgütleri. Kültür ve eğitim. Kültürel yapının ve değişmenin eğitim üzerindeki etkileri. Eğitim, sosyal yapı ve kültür ilişkisi. Değer yargıları ve eğitim. Aile ve eğitim.
 
Eğitim Hukuku
Eğitim hukuksal temelleri, Devlet ve eğitim. Uluslar arası anlaşmalarda eğitim, Anayasa ve yasalarda eğitim, Kalkınma planlarında ve eğitim şuralarında eğitim, İnsan hakları, Çocuk Hakları, AB sözleşmelerinde eğitim, AB eğitim programları.
 
İnsan Kaynakları Eğitimi ve Yönetimi
İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin tanımı. Personel yönetimi ile insan kaynakları eğitimi ve yönetimi arasındaki farklılıklar. İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin işlevleri. İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin evrensel sorunları. İnsan kaynaklarının yetiştirilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi). İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminde dokümantasyon.
 
Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
Türk eğitim düzeninin eleştirel bir biçimde incelenmesi. Okul ve yetişkin eğitimiyle ilintili uygulamaları etkileyen toplumsal-iktisadi koşullar ve gereksinimler. Okul örgütlenmesi, yönetimi, öğretim programları ve öğrenci hizmetleri konuları ve yönelimleri.
 
Eğitim ve Kalkınma
Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanımı, kalkınmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye'de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim iktisadi kalkınma Türkiye'de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim hizmeti.

Güzel Sanatlar Eğitimi