Mart 2020 tarihi itibari ile Ülkemizde de görülmeye başlayan ve halen devam eden Covid-19 küresel salgını hususunda Sağlık Bakanlığı’nın “Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır”  ve “Yükseköğretim kuramlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir” şeklindeki görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda 17/02/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

 1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,
 2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,
 3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,
 4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
 5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi.

Bu doğrultuda;

Üniversitemizin temel önceliği öğrencilerimiz ve personelimizin sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan ve aynı nitelikte devam ettirmektir.

Üniversitemiz bölüm ve programlarındaki;

 • Öğrenci sayıları,
 • Uygulamalı ders alan öğrenci sayıları,
 • Uygulamalı derslerin oranları,
 • Laboratuvar, atölye vb. uygulama alanlarının kapasiteleri ve uygunluğu,
 • Maske - mesafe - temizlik kurallarının uygulanabilirliği hususları ile

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli yazısında belirtilen hususlar da dikkate alınarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerine dair uygulama şeklinin akademik birimlerce (enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu vb.) alınacak kararlar çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlarda uygulanacak eğitime ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiş ve uygulama sürecine ilişkin açıklamalar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

 

Dersler

Uzaktan Öğretim

Uzaktan öğretim ile verilecek dersler “Kastamonu Üniversitesi COVID-19 ile Mücadele Süreci Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları” çerçevesinde yürütülecek olup;

 1. Örgün öğretim statüsünde gerçekleştirilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim süreçlerindeki teorik derslerin, TÖMER programı kapsamındaki derslerin, isteğe bağlı hazırlık programlarındaki derslerin ve zorunlu hazırlık programlarındaki derslerin (İlahiyat Zorunlu Arapça Hazırlık Programı vd.) ilgili programlarda kazandırılması beklenen asgari yeterlilikler dikkate alınarak uzaktan öğretim ile yapılmasına,
 2. Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim ile verdiği derslerin kayıt altına alınmasına ve ders programında belirlenen saatlerde canlı derse katılamayan öğrencilerin bu dersleri sistem üzerinden tekrar izleyebilmelerinin sağlanmasına,
 3. Öğretim elemanları ile çevrimiçi görüşme saatlerine ek olarak, akademik birim yöneticileri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınarak danışmanlık faaliyetlerine özel önem verilmesi ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesine,

  

Sınavlar

 1. Ara sınavların dijital ortamda yapılmasına; yarıyılın ödev, proje, sunum, görev, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilmesine; final sınavları sonucunda başarı puanlarının belirlenmesinde bahse konu dönem içi etkinliklerin de değerlendirmeye dâhil edilmesinin önerilmesine,
 2. Final sınavlarında uygulanacak sürecin (yüz yüze ve/veya çevrim içi), salgının risk düzeyi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve devletin diğer üst makamlarının alacağı bağlayıcı kararlara göre yeniden değerlendirilebileceğine ve
 3. Lisansüstü eğitim veren programlarda seminer sunumlarının, tez izleme komitelerinin, doktora yeterlik ve tez savunma sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

 

Destek Hizmetler

 1. Kampüsümüzün öğrencilerimizin kullanımına açık olmasına; kütüphane, laboratuvarlar ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde kullanılmasının sağlanmasına,
 2. Bu süreçte öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla birimler tarafından sanal seminer, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine,
 3. Eğitim-öğretim süreci içinde, öğrencilerin desteklenmesi amacı ile akademik danışmanlık, rehberlik ve kariyer merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına,

Kayıt Dondurma

 1. Küresel salgın şartları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrencilerin; salgın endişesi veya barınma ihtiyacından dolayı eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin; istemde bulunmaları durumunda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun öngördüğü ilkeler doğrultusunda, kayıt dondurma hakkından yararlandırılmasına,                

Düzenleme

 1. Küresel salgının seyrine göre; tüm akademik birimlerin eğitim şeklinin ilerleyen süreçte tekrar gözden geçirilebileceğine,
 2. Bu kapsamda alınan bütün kararların, Covid-19 küresel salgın sürecinin değişen parametrelerine ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kastamonu Valiliği ve devletin diğer üst makamlarının alacağı bağlayıcı kararlara göre değiştirilebileceğine karar verilmiştir.

Kastamonu Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Uygulamaları

Fakülte/YO/MYO/Enstitü

Teorik

Uygulama

Açıklama

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim