1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

7143 SAYILI AF KANUNU İLANI

7143 SAYILI AF KANUNU İLANI

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı

kanunla eklenen 78.madde gereğince bu kanundan faydalanmayı talep eden adayların ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Yüksekokullarına şahsen veya noter vekaleti ile müracaat yapmaları gerekmektedir.

Müracaat Tarihleri ve Talep Edilen Evrak:

Müracaat Tarihleri:

Başlangıç Tarihi : 18/05/2018

Bitiş Tarihi : 18/09/2018

Talebelerden Talep Edilecek Evrak:

1) Müracaat Dilekçesi (Müracaat dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

4) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5x6 cm fotoğraf

5) Erkek adaylar için askerlik durum evrakı

6) ÖSYM sınav sonuç evrakı (Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan talebelerden talep edilecektir.)

İlgili Kanun Maddesi:

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans,

lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,

terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği

kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda

bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında

öğrenimlerine başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili

yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin

başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını

sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar

tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma

programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar müracaat etmeleri halinde

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya

lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve

esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

 

Not: Bu kanunun uygulama esasları daha sonra yayımlanacaktır.