Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

MATEMATİK EĞİTİMİ ABD

Genel Bilgiler

Vizyonumuz

Matematik eğitimi alanında ulusal ve evrensel platformlarda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmek, matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında iyi örnek olan, çağdaş eğitim yaklaşımlarını benimseyen, alanında kendini geliştirmeye açık olan öğretmenler yetiştirmek suretiyle topluma katkı sağlamaktır.


Misyonumuz

Matematik eğitimi alanında, son gelişmeleri takip eden, araştıran, uygulayan, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır, çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılayan öğretmen ve akademisyenler yetiştirmektir. Öğrencilerimize bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültürel birikime katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bireyler yetiştirmeleri için gereken hassasiyetin gösterilmesini sağlamaktır. Öğretim elemanlarımızı ulusal ve uluslararası akademik faaliyetler yapmaları için teşvik etmek ve bütün yönleriyle güçlü bir bölüm oluşturmaktır.

Matematik Eğitimi Lisans Programı Tarihçesi

 
Kastamonu ili öğretmen yetiştirme sürecine Kastamonu Darülmuallimini (06 Şubat 1299/18 Şubat 1884) kuruluşu ile dahil olmuştur. Daha sonra Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu 6234 sayılı yasa çerçevesinde 1956-1957 öğretim yılında ortaokul üzerine üç sınıflı (yıllık) bir okul olarak açılmıştır. Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü’nün 1965-1966, 1966-67, 1968-69 ve 1973-1974 yıllıklarına göre Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Türkiye’de açılan üç sınıflı yedinci Kız İlköğretmen okuludur. Eğitim Şurası önerileri gereğince 1974-1975 öğretim yılında uygulamaya konulacak esasların 12. bölümünde ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29. maddesinde ifade edilen; “Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir” hükmüne göre “İlköğretmen Okulu” yerine “Öğretmen Lisesi” adı kullanılmaya başlanmıştır. Lise 1978 yılında kapatılmıştır.

Kastamonu Eğitim Enstitüsü de 1975-76 öğretim yılında okula öğrenci almaya başlamıştır. 1976 yılında sayıları 50’yi bulan Eğitim Enstitüleri, 1981 yılında yapılan düzenleme ile 17’ye indirilmiştir. 17 okul içinde Kastamonu Eğitim Enstitüsü de bulunmaktadır. Kastamonu Eğitim Enstitüsü, Kastamonu Kız Öğretmen Lisesi’nin devamı niteliğindedir. Kastamonu Kız İlköğretmen Lisesi mezunları ilkokul öğretmeni olabilmek için Kastamonu Eğitim Enstitüsü’ne devam etmişlerdir.

6 Kasım 1981’de yürürlüğe giren 2547 sayılı (YÖK) Yüksek Öğretim Kanunu’nda yer alan temel hükümler, 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen Anayasa’da yer almıştır. Bu kanuna göre öğretmen yetiştiren kurumlar üniversitelerin içine alınmış ve tüm bu kurumlar 2 yıllık Eğitim Yüksekokulları ve 4 yıllık Eğitim Fakülteleri adı altında toplanmıştır. Bu tarihte 21 Eğitim Fakültesi ile 28 Eğitim Yüksekokulu oluşturulmuştur. Bu 28 okuldan biri de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Kastamonu Eğitim Yüksekokulu’dur. 1989-1990 Eğitim Öğretim yılından, aynı isim altında, Öğretim süreci dört yıla çıkartılmış olup, yine ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir.

Kastamonu Eğitim Yüksekokulu 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun ek 29. maddesi uyarınca 1992-1993 öğretim yılından Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültenin bölümleri Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüdür.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına uygun olarak 1998 yılından itibaren fakültenin bölümleri; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı), Eğitim Bilimleri Bölümü, İlköğretim Bölümü [Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı), İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı), Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı)], Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı) şeklinde oluşturulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılandırılmış ve 2016–2017 akademik yılında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü [Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı), Eğitim Bilimleri Bölümü [Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Lisans Programı], Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü [Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı), Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)], Temel Eğitim Bölümü [Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı (Sınıf Eğitimi Lisans Programı), Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı)], Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü [Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (Müzik Öğretmenliği Lisans Programı), Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı)], Özel Eğitim Bölümü ve Yabancı Diler Eğitimi Bölümü adlarıyla yürürlüğe girmiştir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı altında Matematik Eğitimi Bilim Dalı ve Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı olarak müstakil Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi programları da vardır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı: Kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan ve toplam 240 kredi içeren bir programdır. Programa 2022-2023 öğretim yılında Sayısal (SAY) türüyle 52 öğrenci alınmıştır. Taban puanı ise 385 tir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Matematik eğitimi alanında son gelişmeleri takip eden, araştıran, uygulayan, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır, çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılayan,  bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültürel birikime katkı sağlayan becerilerle donatılmış ve Türkiye ve Dünya standartlarında ortaokullarda (5. - 8. sınıflar) görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, alınan diğer dersler ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

Matematik Eğitimi Doktora Programı: Program, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

1998 yılından bu yana kesintisiz olarak İlköğretim Matematik Öğretmeni yetiştirmeye devam eden İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının yürütüldüğü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında 12 öğretim elemanı (6 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Arş. Gör.) çalışmaktadır. Daha önce Matematik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan ve ayrılan hocalarımız da mevcuttur.
  • Öğr. Gör. Hüseyin TORUN                      (1980 - 2015 EMEKLİ)
  • Öğr. Gör. İsmail ESKİ                              (1980 - 2016 EMEKLİ)
  • Öğr. Gör. Hasan TOP                              (1997 - 2000)
  • Yrd .Doç. Dr. İbrahim BÜYÜKYAZICI      (1999 - 2008)
Anabilim Dalı Başkanlarımız:
  1. Prof. Dr. Ahmet KAÇAR               (1995 - 2015)
  2. Prof. Dr. Abdulkadir TUNA           (2015 - 2021)
  3. Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI               (2021 - Devam ediyor)

Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

	
Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI
Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI Anabilim Dalı Başkanılincikabi@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 10 
Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
Prof. Dr. Ahmet KAÇARakacar@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 68
Prof. Dr. Güler TULUK
Prof. Dr. Güler TULUKgtuluk@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 39
Doç. Dr. İbrahim KEPCEOĞLU
Doç. Dr. İbrahim KEPCEOĞLU ikepceoglu@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 14
Dr. Öğr. Üyesi Gülten TORUN
Dr. Öğr. Üyesi Gülten TORUNgtorun@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 12
	
Arş. Gör. Beyza ADAK
Arş. Gör. Beyza ADAKbadak@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 20
Prof. Dr. Abdulkadir TUNA
Prof. Dr. Abdulkadir TUNAatuna@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 25

Prof. Dr. Göksal BİLGİCİ
Prof. Dr. Göksal BİLGİCİgbilgici@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 38

Prof. Dr. Abdullah Çağrı BİBER
Prof. Dr. Abdullah Çağrı BİBERacbiber@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 11

Doç. Dr. Fadime ULUSOY
Doç. Dr. Fadime ULUSOYfadime@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 30

Dr. Öğr. Üyesi Feyza ALİUSTAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Feyza ALİUSTAOĞLU fdemirci@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 72
 

Arş. Gör. Cansu KAYGISIZ
Arş. Gör. Cansu KAYGISIZckaygisiz@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 74
 

© 2024 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır.
2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

     2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> ONAYSIZ / ONAYLI