Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ABD

Genel Bilgiler

Misyon

Bölümümüz, İlköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için  Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda, misyonumuz öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Anabilim Dalı olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır. Mezunlarımız, etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olacaklardır.


Vizyon

Misyonumuz doğrultusunda çalışmalar yürüterek alanında söz sahibi bir bölüm olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı Tarihçesi 

 
Kastamonu ili öğretmen yetiştirme sürecine Kastamonu Darülmuallimini (06 Şubat 1299/18 Şubat 1884) kuruluşu ile dahil olmuştur. Daha sonra Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu 6234 sayılı Yasa çerçevesinde 1956-1957 öğretim yılında ortaokul üzerine üç sınıflı (yıllık) bir okul olarak açılmıştır. Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü’nün 1965-1966, 1966-67, 1968-69 ve 1973-1974 yıllıklarına göre Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Türkiye’de açılan üç sınıflı yedinci Kız İlköğretmen okulu olmuştur. Eğitim Şurası önerileri gereğince 1974-1975 öğretim yılında uygulamaya konulacak esasların 12. bölümünde ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29. maddesinde ifade edilen; “Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir” hükmüne göre “İlköğretmen Okulu” yerine “Öğretmen Lisesi” adı kullanılmaya başlanmıştır. Lise 1978 yılında kapatılmıştır.

Kastamonu Eğitim Enstitüsü de 1975-76 öğretim yılında okula öğrenci almaya başlamıştır. 1976 yılında sayıları 50’yi bulan Eğitim Enstitüleri, 1981 yılında yapılan düzenleme ile 17’ye indirilmiştir. 17 okul içinde Kastamonu Eğitim Enstitüsü de bulunmaktadır. Bu enstitüsü, Kastamonu Kız Öğretmen Lisesi’nin devamı niteliğindedir. Kastamonu Kız İlköğretmen Lisesi mezunları ilkokul öğretmeni olabilmek için Kastamonu Eğitim Enstitüsü’ne devam etmiştir.

6 Kasım 1981’de yürürlüğe giren 2547 sayılı (YÖK) Yüksek Öğretim Kanunu’nda yer alan temel hükümler, 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen Anayasa’da yer almıştır. Bu kanuna göre öğretmen yetiştiren kurumlar üniversitelerin içine alınmış ve 2 yıllık Eğitim Yüksekokulları ve 4 yıllık Eğitim Fakülteleri adı altında toplanmıştır. Bu tarihte 21 Eğitim Fakültesi ile 28 Eğitim Yüksekokulu oluşturulmuştur. Bu 28 okuldan biri de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Kastamonu Eğitim Yüksekokulu’dur. Bu yüksekokulun 1989-1990 eğitim-öğretim yılında, öğretim süreci dört yıla çıkartılmış ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirilmiştir.

Kastamonu Eğitim Yüksekokulu 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun ek 29. maddesi uyarınca 1992-1993 öğretim yılından itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültede Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Bölümü,  Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yer almıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına uygun olarak 1998 yılından itibaren bölümler; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı), Eğitim Bilimleri Bölümü, İlköğretim Bölümü [Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı), İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı), Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı)], Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı) şeklinde oluşturulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılandırılmış ve 2016–2017 akademik yılında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü [Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı), Eğitim Bilimleri Bölümü [Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Lisans Programı], Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü [Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı), Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)], Temel Eğitim Bölümü [Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı (Sınıf Eğitimi Lisans Programı), Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı)], Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü [Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (Müzik Öğretmenliği Lisans Programı), Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı)], Özel Eğitim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü adlarıyla yürürlüğe girmiştir.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı altında Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı olarak müstakil Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi programları vardır.
 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı: Kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan ve toplam 240 AKTS içeren bir programdır. Programa 2022-2023 öğretim yılında Sözel (SÖZ) türüyle 52 öğrenci alınmıştır. Taban puanı ise 347’dir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı, dünyada Sosyal Bilgiler eğitimi alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, bu gelişmeleri ülkemiz kriterleri doğrultusunda dönüştüren ve uygulayan,  açık fikirli, bilgi toplumunun yeniliklerini benimseyen, çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılayan,  bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, eleştirel, yenilikçi ve analitik düşünebilen, problem çözme, iletişim, empati, girişimcilik gibi becerilere sahip, topluma, ülkeye ve kültürel birikime katkı sağlayan, çağdaş eğitim-öğretim yaklaşımlarına hakim, ortaokullarda (5. 6. 7. ve 8. sınıflar) görev alabilecek Türkiye ve Dünya standartlarında sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli yüksek lisans programı en az 21 kredi ve 120 AKTS olmak şartıyla, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli seminer dersi dahil sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer ve uzmanlık alanı dersi ile tez çalışması kredisizdir. Programın süresi, öğrencinin kayıt olduğu dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı: Program, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 24 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS’den oluşur.

1992-1993 öğretim yılından bu yana Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştiren Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 14 öğretim elemanı (3 Profesör, 5 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. ve 2 Arş. Gör.) çalışmaktadır. Buna ilave olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında görev alıp ayrılan öğretim elemanlarımız da olmuştur. Bu öğretim elemanlarımız;

 • Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA             (1996-2003)
 • Dr. Zafer KUŞ                                             (2013-2015)
 • Doç. Dr. Ersin TOPÇU                               (2014-2019)
 • Öğr. Üyesi Mustafa ESKİ                          (1980-2020)
 • Öğr. Üyesi Kemal KOÇAK                        (1999-2008)
 • Öğr. Üyesi Emin BAYDİL                          (1980-2009)
 • Öğr. Üyesi Burhan ŞAHİN                        (1991-2017)
 • Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNARSLAN             (1997-2017)
 • Öğr. Gör. Emel AYDIN                               (1982-2008)
 
Anabilim Dalı Başkanlarımız:
 1. Dr. Bilgin Ünal İBRET                                (2003 - 2009)
 2. Dr. Selahattin KAYMAKCI                         (2016 - 2020)
 3. Dr. Nadir YURTOĞLU                                (2020 -  Devam ediyor)Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

	
Doç. Dr. Nadir YURTOĞLU
Doç. Dr. Nadir YURTOĞLUBölüm Başkanı / Anabilim Dalı Başkanınyurtoglu@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 83 
Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET
Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRETbibret@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 09

	
Doç. Dr. Sibel OĞUZ HAÇAT
Doç. Dr. Sibel OĞUZ HAÇATsoguz@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Telefon: 0 366 280 33 88 
	
Doç. Dr. Emine KARASU AVCI
Doç. Dr. Emine KARASU AVCIeavci@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Telefon: 0 366 280 33 87
	
	
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıfat GÜZEY
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıfat GÜZEYaguzey@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 85

		Öğr. Gör. Dr. Ersin ARSLAN
Öğr. Gör. Dr. Ersin ARSLANersinarslan@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 XX XX

Arş. Gör. Mehmet YAVAŞ
Arş. Gör. Mehmet YAVAŞmyavas@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 34 32

Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ
Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜdaydinozu@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 69
	
Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI
Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCIskaymakci@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 37

	
Doç. Dr. Melike FAİZ
Doç. Dr. Melike FAİZmfaiz@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 89

Doç. Dr. Serpil RECEPOĞLU
Doç. Dr. Serpil RECEPOĞLUsrecepoglu@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 34 13
	
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRBAŞ idemirbas@kastamonu.edu.tr
	
	
Öğr. Gör. Kazım YILMAZ
Öğr. Gör. Kazım YILMAZkyilmaz@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 34 07

			Arş. Gör. Mert BİLEN
Arş. Gör. Mert BİLENmbilen@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 XX XX

© 2024 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır.
2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

   2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> ONAYSIZ / ONAYLI